Twierdza Srebrna Góra PROJEKT RPO WD 2014-2020

Projekty

PROJEKT RPO WD 2014-2020

OPIS PROJEKTU

INFORMACJE

PROJEKT RPO WD 2014-2020

 

OPIS PROJEKTU

Nazwa Projektu: Adaptacja i restauracja Pomnika Historii- Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Podziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Nr projektu: RPDS.04.03.01-IZ.00-02-113/16.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.03.01-02-0074/16-00 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego a Beneficjentem Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu.

Celem projektu jest adaptacja i restauracja Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania historycznych, wyremontowanych pomieszczeń dla odwiedzających Twierdzę turystów, a ich dodatkowe wyposażanie w eksponaty obrazujące historię Twierdzy, uatrakcyjni jej walory. Projekt spowoduje podniesienie rangi Twierdzy Srebrna Góra jako atrakcji całego regionu.

W wyniku projektu zrewitalizowany, zrewaloryzowany, poddany zabiegom konserwatorskim i przystosowany do pełnienia nowych funkcji (w szczególności muzealnej i turystycznej) został zabytek nieruchomy, wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, o wybitnym znaczeniu dla narodowego dziedzictwa kulturowego. Remont i udostępnienie do zwiedzania niszczejących części obiektu oraz lepsze wyeksponowanie walorów zabytku spełni dwa synergicznie uzupełniające się cele:

1. Umożliwi zwiedzającym dostęp i zaprezentowanie wybitnego „unikalnego w Polsce, a także w skali europejskiej” dziedzictwa kulturowego i zwiększy liczbę osób odwiedzających dobra kultury w regionie, oraz

2. dzięki zagospodarowaniu zabytku umożliwi jego zachowanie dla przyszłych pokoleń.

 


Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 12.02.2016r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2018r.

Kwota wydatków całkowitych: 3 083 315,48 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych : 2 506 260,60 zł

Kwota wydatków niekwalifikowalnych: 577 054,88 zł

Kwota dofinansowania: 2 005 008,48 zł , co stanowi 80% wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Kwota wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifikowalnych : 501 252,12 zł

 

 

Harmonogram projektu prezentujący jego główne etapy i postęp prac

 

L.p.

Nazwa zadania

Data zawarcia umowy z wykonawcą

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

Data zakończenia zadania

1

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie

27.11.2015 r.

18 450,00 PLN(brutto)

22.01.2016 r.

2

Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego

19.01.2016 r.

31 365,00 PLN (brutto)

18.02.2016 r

3

Zarządzanie projektem i inwestorstwo zastępcze

03.04.2017 r.

159 899,94 PLN (brutto)

31.08.2018 r.

4

Przyłącze kanalizacyjne wraz z projektem i uzyskaniem zezwoleń

18.05.2017 r.

535 050,00 PLN(brutto)

30.11.2017 r.

5

Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń

01.06.2017 r.

1 804 730, 54 PLN(brutto)

 

31.08.2018 r.

6

Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji

18.08.2017 r

491 385,00 PLN(brutto)

15.08.2018 r.

7

Działania promocyjne

15.09.2017 r.

42 435,00 PLN(brutto)

26.09.2018 r.

 

INFORMACJE

 

Realizacja zadania pn „Przyłącze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku".

Odprowadzenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej „ksB200” w ul. Górne Miasto Srebrna Góra

Kolektor d200PVC o długości 1060 m

Odbiór prac dnia 30 listopada 2017 r.

  

 

Spotkanie z Prof. Grzegorzem Podrucznym

06.03.2018r. 
Spotkanie z Prof. Grzegorzem Podrucznym w sprawie rekonstrukcji elementów wyposażenia nowych ekspozycji m.in. artylerii fortecznej, wyposażenia i bytowania żołnierzy, poboru wody, testów nowych technologii wojskowych w II poł XIX w.

 

Realizacja zadania pn „Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji ".

Odbiór prac dnia 15 sierpnia 2018 r. W ramach wyposażenia zakupiono:
Artyleria forteczna:
• armaty 12 funtów 2 szt.
wraz z wyposażeniem
• moździerze
• haubica 7 funtów
• trójnóg - rekonstrukcja podnośnika do armat
• rusznica wałowa
• karabiny skałkowe
• kule armatnie, pociski, bomby, granaty –różnych wymiarów
Dla ekspozycji pomieszczeń żołnierskich:
• prycze żołnierskie
• piece kaflowe 2 szt., z ekspozycją zachowanych reliktów kafli odnalezionych na terenie twierdzy.
• plecak żołnierski z wyposażeniem: mundur, tornister, chlebak, ładownica, manierka,
przedmioty osobiste, monety
• żołd żołnierski.
Makiety:
• makieta rdzenia Twierdzy uzupełniona o brakujące elementy: mosty, platformy działowe, strzelnice.
• makieta Fortu Rogowego– model po testach artyleryjskich z 1896 r. wraz z ekspozycją pocisków.

  

  

 

Prace prowadzone w trakcie działania „Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń"

Zakończono wstawianie stolarki okiennej.
Trwają prace przygotowujące sale ekspozycyjne do przyjęcia eksponatów.

 

Przygotowanie studni do montażu odrestaurowanego koła czerpakowego.

Wytyczenie nowych ścieżek/szlaków zwiedzania twierdzy.
Udostępnione korytarze będą stanowiły część ścieżki edukacyjnej

 

Odgruzowanie i wyposażenie w komunikację części Lazaretu Bastionu Dolnego oraz prace montażowe zabezpieczeń konstrukcji murów.


Odbiór prac dnia 31 sierpnia 2018 r.


W ramach projektu przeprowadzone zostały prace budowlane polegające na:
- rewaloryzacji i zabezpieczeniu substancji budowlanej obiektu umożliwiające wstęp na niedostępne obecnie budowle fortecy i przedłużenie trasy zwiedzania w sposób umożliwiający obejście całego zewnętrznego pierścienia fortyfikacji okalającej główną budowlę twierdzy - Donjon,
- rewaloryzacji pomieszczeń i instalacji urządzeń ekspozycyjnych pozwalających na prezentacji systemu artylerii fortecznej m.in. zachowanych pocisków i replik dawnych dział i urządzeń do ich obsługi,
- odtworzeniu elementów wyposażenia wnętrz Twierdzy (min. kuchni czarnej, pieca kaflowego, koła czerpakowego studni, podziemnego mostu zwodzonego w poternie kazamaty studziennej),
- budowie toalety dla osób niepełnosprawnych w części recepcyjnej na Bastionie Dolnym oraz przyłącza kanalizacyjnego Twierdzy do komunalnej sieci kanalizacji.
w tym:
Odtworzenie koła deptakowego obok kazamaty studziennej
- Maszyna jest wykonana zgodnie z XVIII wieczna myślą techniczną
- Pojemność kubłów 78l, waga wraz z wodą 110kg.
- Do uruchomienia maszyny jest potrzebny człowiek o wadze nie mniejszej niż 70kg lub dwoje dzieci
- Cztery gatunki drewna: świerk, dąb, modrzew i osika
- Waga maszyny około 6 ton
- 720 elementów drewnianych
- Wodoszczelna kamera i monitor obrazujący wnętrze studni z pokazem czerpania wody.

   

  

 

Realizacja zadania pn „Działania promocyjne" zakończono dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

Zrealizowano m.in. :

• Promocja w mediach, kampania billbordowa, kampania internetowa oraz spotkanie z okazji otwarcia nowej trasy.
• Kampania internetowa oparta o ad-words, dedykowana głównym grupom klientów projektu, w tym mieszkańców Dolnego Śląska, osobom zainteresowanym historią, zabytkami, fortyfikacjami, turystyką.
• Film promocyjny.

 Srebrna Góra i okolice

SREBRNA GÓRA

historia

Historia Srebrnej Góry od początku istnienia aż do XVII w związana jest z wydobyciem srebra i ołowiu.

WIĘCEJ

TRASY ROWEROWE

 

Naturalne ukształtowanie terenu oraz walory krajobrazowe, sprawiają, że Srebrna Góra to...

WIĘCEJ

SREBRNA GÓRA

miasteczko

Srebrna Góra, zwana Perłą Gór Sowich, jest małą, przepiękną miejscowością na granicy Gór Sowich i Bardzkich. Jej legendarny już "magiczny" klimat zachwyca...

WIĘCEJ