Twierdza Srebrna Góra Regulamin zwiedzania Twierdzy

Regulamin zwiedzania Twierdzy

Regulamin zwiedzania Twierdzy

REGULAMIN ZWIEDZANIA TWIERDZY SREBRNA GÓRA

 


Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra

Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Wejście na teren Twierdzy oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 


§ 1

ORGANIZACJA WSTĘPU:

1. Godziny otwarcia Twierdzy oraz obowiązujący cennik zwiedzania znajdują się na oficjalnej stronie internetowej spółki : www.forty.pl oraz przy kasach biletowych w obiekcie. Twierdza zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w godzinach otwarcia oraz w cennikach, o czym poinformuje turystów.

2. Istnieją następujące możliwości zwiedzenia Twierdzy:

a) zwiedzanie indywidualne

b) zwiedzanie z przewodnikiem ubranym w mundur żołnierza historycznego pułku piechoty pruskiej z epoki napoleońskiej

c) zwiedzanie w ramach oferty dla grup zorganizowanych

3. Dopuszczalne jest wprowadzenie na teren Twierdzy psa, pod warunkiem prowadzenia na smyczy lub otoku, a w przypadku psa agresywnego dodatkowo w kagańcu.

4. W cenie biletu zawarte jest zwiedzanie Twierdzy wyłącznie po udostępnionych turystycznie trasach, powierzchniach i pomieszczeniach.

5. Honorowana jest Karta Dużej Rodziny a osobom takim jak dzieci, młodzież ucząca się, studenci, emeryci, renciści, rodzina (2+2) przysługuje bilet ulgowy.

§ 2

ZWIEDZANIE OBIEKTU:

1. Do wejścia na teren zwiedzania Twierdzy w godzinach otwarcia uprawnia zakupiony w kasie bilet wstępu.

2. Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane wchodzą na teren obiektu pod opieką wykwalifikowanej kadry (pedagodzy, przewodnicy, piloci, kierownicy wycieczek) odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników grupy.

3. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń pracowników Twierdzy.

4. Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne, będące utrudnieniem dla osób w tym niepełnosprawnych ruchowo tj. niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne podłoże na całej trasie zwiedzania, szczególnie na schodach i w pomieszczeniach o zwężonym lub obniżonym profilu. Należy wykazywać szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

5. Maksymalna ilość osób w grupie zwiedzających przypadająca na jednego przewodnika wynosi 50 osób, chyba że spółka Twierdza Srebrna Góra postanowi inaczej.

6. Grupy z wcześniejszą rezerwacją pisemna lub telefoniczną mają pierwszeństwo przed innymi zwiedzającymi. Grupa posiadająca rezerwację traci pierwszeństwo zwiedzania, jeżeli nie zgłosi sie co najmniej 15 minut przed ustalonym terminem.

7. Zwiedzający po zakupieniu biletów gromadzą się o uzgodnionej godzinie i w wyznaczonym miejscu.

8. Jeżeli grupa zagraniczna nie dysponuje osobą ze znajomością języka polskiego, kierownik grupy zobowiązany jest do pouczenia jej członków o zasadach zachowania na terenie Twierdzy.

9. Podczas zwiedzania należy podporządkować się poleceniom przewodnika i nie zakłócać przekazu treści.

10. Temperatura w części podziemnej Twierdzy wynosi przez cały rok ok 10 -12 oC, dlatego sugerowane jest zaopatrzenie zwiedzających w ciepły ubiór oraz zwiedzanie w odpowiednim obuwiu- np. obuwie sportowe, trekkingowe.

11. Fotografowanie i filmowanie turystyczne na własny użytek jest dozwolone i nieodpłatne.

12. W przypadku przeprowadzenia prac budowlanych w wybranych pomieszczeniach lub zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą ulec zmianie obowiązujące trasy zwiedzania lub wystąpić ograniczenia w ruchu turystycznym. Sytuacja, w której następuje wyłączenie części pomieszczeń lub zmiana trasy zwiedzania, nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

13. Podczas jakiegokolwiek nieprzewidzianego zdarzenia ( np. omdlenia uczestnika itp. ) zwiedzający powinni zachować spokój oraz wykonywać polecenia pracownika Twierdzy .

14. Wszelkie obrażenia czy inne dolegliwości zaistniałe podczas zwiedzania należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Twierdzy, który zapewni właściwą opiekę

15. Twierdza Srebrna Góra czynna jest przez cały rok od godz. 10:00 do godziny 18:00. Od 1 lipca do 31 sierpnia w każdą sobotę i niedzielę otwarta jest o godzinę dłużej, czyli od godziny 10:00 do godziny 19:00. Godziny zamknięcia Twierdzy oznaczają nakaz opuszczenia terenu i zamknięcia bramy głównej.

§3

ZABRANIA SIĘ:

1. Wychylania przez barierki, wychodzenia poza barierki.

2. Wspinania się na ściany, ogrodzenie i inne elementy obiektu lub jego zabezpieczenia.

3. Wchodzenia na artylerię forteczną, makiety, inne wyposażenia ekspozycji, dotykania manekinów.

4. Wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania oraz poruszania poza obrębem wyznaczonych tras zwiedzania. Odpowiedzialność za konsekwencje złamania zakazu ponosi sprawca tego wykroczenia.

5. Pozostawania na Twierdzy poza ustalonymi godzinami otwarcia. Za wszelki przypadek zgłoszenia konieczności przyjechania i otwarcia Twierdzy poza godzinami pracy naliczona zostanie kara w wysokości 150, 00 zł , do uregulowania w terminie 3 dni od zdarzenia.

6. Wchodzenia do nieoświetlonych pomieszczeń.

7. Odłączania od grupy bez uprzedniego poinformowania o tym przewodnika.

8. Podczas oględzin urządzeń (np. studnia z całym mechanizmem poboru wody, most zwodzony) oraz zwiedzania miejsc, gdzie się one znajdują zabrania się ( bez wyraźnego przyzwolenia ustnego pracownika lub innego pracownika Twierdzy) :

- wchodzenia na konstrukcję i urządzenia, w tym na osłony;

- zdejmowania osłon;

- wykonywania prac przy urządzeniach;

- zbliżania się na niebezpieczną odległość do nieosłoniętych części urządzeń;

- dotykania mechanizmów, prób uruchamiania, wsadzania rąk i innych części ciała lub innych części obcych;

- zaglądania, przechylania się do studni;

- dzieci ( do lat 16) nie powinny zbliżać się do urządzenia bez nadzoru osób dorosłych, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej nie powinny zbliżać się do urządzenia bez nadzoru opiekuna.

9. Wjeżdżania na teren Twierdzy pojazdem mechanicznym, parkowania na dziedzińcu DONJONU i przed bramą główną Bastionu Dolnego (przy ogrodzeniu).

10. Wprowadzania na teren Twierdzy innych zwierząt niż wymienione w § 1 pkt 3.

11. Wnoszenia i korzystania ze środków narkotycznych i odurzających.

12. Wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych przedmiotów.

13. Wnoszenia niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji, w szczególności żrących, trucizn itp.

14. Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo sprawdzenia czy osoby wchodzące na teren obiektu nie wnoszą przedmiotów o których mowa w § 3 pkt 11-13 niniejszego regulaminu.

15. Opierania aparatów fotograficznych oraz kamer na ścianach, gablotach.

16. Fotografowania oraz filmowania elementów systemu ochrony.

17. Prowadzenia działalności handlowej i reklamowej, chyba że jest ona uregulowana oddzielnymi umowami zawartymi ze spółką Twierdza Srebrna Góra.

18. Stosowania otwartego ognia (poza zorganizowanym przez Twierdzą ogniskiem ), substancji oraz środków chemicznych, spożywania środków odurzających, śmiecenia i pozostawienia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. W przypadku nieuprawnionego użycia systemu przeciwpożarowego spółka może obciążyć osoby za to odpowiedzialne kosztami z tego wynikającymi. Palenie tytoniu jest dopuszczalne tylko w miejscach przy koszach, z popielniczkami.

19. Dotykania eksponatów. Wszystkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia eksponatów lub wyposażenia w salach ekspozycyjnych należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Twierdzy,

20. Zabrania się wstępu na wyłączone z użytkowania części Twierdzy w tym m.in Fort Rogowy z esplanadą, Bastion Górny i otaczające go fosy. Wejście grozi śmiercią lub trwałym kalectwem.

§ 4

OCHRONA OBIEKTU ZABYTKOWEGO:

1. Twierdza Srebrna Góra jest obiektem zabytkowym wpisanym do Rejestru Zabytków z tytułem Pomnika Historii, położonym na obszarze Fortecznego Parku Kulturowego i jest chroniona i obostrzona prawem polskim.

2. Misją Twierdzy Srebrna Góra jest zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej, ogólnopolskiej i europejskiej w zakresie kultury, turystyki , ochrony i sprawowania opieki nad zabytkami, udostępniania zabytku oraz upowszechnienie świadomości i wiedzy historycznej.

§ 5

NA TEREN OBIEKTU WSTĘPU NIE MAJĄ:

1. Osoby nietrzeźwe lub wykazujące oznaki spożycia środków odurzających, osoby zachowujące się niewłaściwie, które wzbudzają uzasadnione obawy przewodnika, co do zakłócenia przebiegu zwiedzania lub w innego sposobu przeszkadzania zwiedzającym.

2. Dzieci do lat 16 bez opieki rodziców lub opiekunów. Rodzice i opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w widocznym miejscu pomieszczeniu kasy oraz na stronie internetowej www.forty.pl

2.W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, zwiedzanie może zostać skrócone bez prawa do zwrotu opłaty za bilet wstępu.

3. Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania, w szczególności z powodów eksploatacyjnych.

4. Spółka Twierdza Srebrna Góra zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.forty.pl

5. Poprzez zakup biletu zwiedzający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Twierdzę Srebrna Góra sp. z o.o. wizerunku zarejestrowanego na zdjęciu lub filmie tylko i wyłącznie do celów promocji.

6. Zwiedzający przez cały czas pobytu na terenie twierdzy powinni posiadać przy sobie bilet wstępu, by móc okazać go na żądanie pracownika Twierdzy.

7. W razie niemożności okazania ważnego biletu, zwiedzający zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wstęp.

8. Zgubienie biletu nie uprawnia do kontynuowania zwiedzania- w takiej sytuacji zwiedzający zobowiązany do zastosowania zasad zawartych w punkcie 7.

9. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi gdy powodem jest nieznajomość niniejszego regulaminu.

10. Na imprezy specjalne dla większej ilości osób zasady wstępu ustalone są indywidualnie przez Zarząd Spółki.

11. Twierdza nie odpowiada za pozostawione rzeczy osobiste zwiedzających.

12. Kasjer obsługi wystawia każdorazowo paragon za sprzedaż biletów lub wystawia fakturę, jeżeli taką potrzebę zgłosi zwiedzający.

13. Twierdza nie odpowiada za obiekty wynajmowane przez osoby prywatne, stowarzyszenia lub podmioty prowadzące działalność na podstawie zawartych umów ( w tym m.in. Fort Ostróg, Fort Wysoka Skała).

14. Zarząd Twierdzy Srebrna Góra sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia na terenie kompleksu wynikłe z niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu lub zaleceń pracowników Twierdzy oraz do nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

15. Pracownicy Twierdzy upoważnieni są do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz do egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.

16. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zwiedzających, Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. zastrzega sobie prawdo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu zwiedzającym przysługuje zwrot kosztu biletów.

17. Osoby przebywające na terenie Twierdzy zobowiązane są do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa.

18. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się poleceniom pracowników. Ewakuacja będzie prowadzona przez Pracowników Twierdzy Srebrna Góra sp. z o.o.

19. Niniejszy regulamin stanowi wyłączny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki zwiedzania Twierdzy Srebrna Góra. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

§ 7

Skargi, zażalenia, uwagi, komentarze zwiedzający mogą kierować na piśmie na adres Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra lub elektronicznie na adres biuro@forty.pl

 


Prezes Zarządu Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Emilia PawnukSrebrna Góra i okolice

SREBRNA GÓRA

historia

Historia Srebrnej Góry od początku istnienia aż do XVII w związana jest z wydobyciem srebra i ołowiu.

WIĘCEJ

TRASY ROWEROWE

 

Naturalne ukształtowanie terenu oraz walory krajobrazowe, sprawiają, że Srebrna Góra to...

WIĘCEJ

SREBRNA GÓRA

miasteczko

Srebrna Góra, zwana Perłą Gór Sowich, jest małą, przepiękną miejscowością na granicy Gór Sowich i Bardzkich. Jej legendarny już "magiczny" klimat zachwyca...

WIĘCEJ