Szukaj
Close this search box.
Twierdza Srebrna Góra
Szukaj
Close this search box.

Projekt RPO WD 2014-2020

OPIS PROJEKTU

Nazwa Projektu: Adaptacja i restauracja Pomnika Historii- Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Podziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Nr projektu: RPDS.04.03.01-IZ.00-02-113/16.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.03.01-02-0074/16-00 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego a Beneficjentem Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu.

Celem projektu jest adaptacja i restauracja Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania historycznych, wyremontowanych pomieszczeń dla odwiedzających Twierdzę turystów, a ich dodatkowe wyposażanie w eksponaty obrazujące historię Twierdzy, uatrakcyjni jej walory. Projekt spowoduje podniesienie rangi Twierdzy Srebrna Góra jako atrakcji całego regionu.

W wyniku projektu zrewitalizowany, zrewaloryzowany, poddany zabiegom konserwatorskim i przystosowany do pełnienia nowych funkcji (w szczególności muzealnej i turystycznej) został zabytek nieruchomy, wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, o wybitnym znaczeniu dla narodowego dziedzictwa kulturowego. Remont i udostępnienie do zwiedzania niszczejących części obiektu oraz lepsze wyeksponowanie walorów zabytku spełni dwa synergicznie uzupełniające się cele:

1. Umożliwi zwiedzającym dostęp i zaprezentowanie wybitnego „unikalnego w Polsce, a także w skali europejskiej” dziedzictwa kulturowego i zwiększy liczbę osób odwiedzających dobra kultury w regionie, oraz

2. dzięki zagospodarowaniu zabytku umożliwi jego zachowanie dla przyszłych pokoleń.

 


Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 12.02.2016r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2018r.

Kwota wydatków całkowitych: 3 083 315,48 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych : 2 506 260,60 zł

Kwota wydatków niekwalifikowalnych: 577 054,88 zł

Kwota dofinansowania: 2 005 008,48 zł , co stanowi 80% wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Kwota wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifikowalnych : 501 252,12 zł

Harmonogram projektu prezentujący jego główne etapy i postęp prac

L.P.

Nazwa zadania

Data zawarcia umowy z wykonawcą

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

Data zakończenia zadania

1

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie

27.11.2015 r.

18 450,00 PLN (brutto)

22.01.2016 r.

2

Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego

19.01.2016 r.

31 365,00 PLN (brutto)

18.02.2016 r.

3

Zarządzanie projektem i inwestorstwo zastępcze

03.04.2017 r.

159 899,94 PLN (brutto)

31.08.2018 r.

4

Przyłącze kanalizacyjne wraz z projektem i uzyskaniem zezwoleń

18.05.2017 r.

535 050,00 PLN (brutto)

30.11.2017 r.

5

Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń

01.06.2017 r.

1 804 730, 54 PLN (brutto)

31.08.2018 r.

6

Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji

18.08.2017 r.

491 385,00 PLN (brutto)

15.08.2018 r.

7

Działania promocyjne

15.09.2017 r.

42 435,00 PLN(brutto)

26.09.2018 r.

Harmonogram projektu prezentujący jego główne etapy i postęp prac

L.P.

1

Nazwa zadania

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie

Data zawarcia umowy z wykonawcą

27.11.2015 r.

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

18 450,00 PLN (brutto)

Data zakończenia zadania

22.01.2016 r.

L.P.

2

Nazwa zadania

Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego

Data zawarcia umowy z wykonawcą

19.01.2016 r.

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

31 365,00 PLN (brutto)

Data zakończenia zadania

18.02.2016 r.

L.P.

3

Nazwa zadania

Zarządzanie projektem i inwestorstwo zastępcze

Data zawarcia umowy z wykonawcą

03.04.2017 r.

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

159 899,94 PLN (brutto)

Data zakończenia zadania

31.08.2018 r.

L.P.

4

Nazwa zadania

Przyłącze kanalizacyjne wraz z projektem i uzyskaniem zezwoleń

Data zawarcia umowy z wykonawcą

18.05.2017 r.

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

535 050,00 PLN (brutto)

Data zakończenia zadania

30.11.2017 r.

L.P.

5

Nazwa zadania

Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń

Data zawarcia umowy z wykonawcą

01.06.2017 r.

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

1 804 730, 54 PLN (brutto)

Data zakończenia zadania

31.08.2018 r.

L.P.

6

Nazwa zadania

Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji

Data zawarcia umowy z wykonawcą

18.08.2017 r.

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

491 385,00 PLN (brutto)

Data zakończenia zadania

15.08.2018 r.

L.P.

7

Nazwa zadania

Działania promocyjne

Data zawarcia umowy z wykonawcą

15.09.2017 r.

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

42 435,00 PLN (brutto)

Data zakończenia zadania

26.09.2018 r.

INFORMACJE

Realizacja zadania pn „Przyłącze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”.

Odprowadzenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej „ksB200” w ul. Górne Miasto Srebrna Góra

Kolektor d200PVC o długości 1060 m

Odbiór prac dnia 30 listopada 2017 r.

Spotkanie z Prof. Grzegorzem Podrucznym

06.03.2018r. 
Spotkanie z Prof. Grzegorzem Podrucznym w sprawie rekonstrukcji elementów wyposażenia nowych ekspozycji m.in. artylerii fortecznej, wyposażenia i bytowania żołnierzy, poboru wody, testów nowych technologii wojskowych w II poł XIX w.

Realizacja zadania pn „Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji „.

Odbiór prac dnia 15 sierpnia 2018 r. W ramach wyposażenia zakupiono:
Artyleria forteczna:
• armaty 12 funtów 2 szt.
wraz z wyposażeniem
• moździerze
• haubica 7 funtów
• trójnóg – rekonstrukcja podnośnika do armat
• rusznica wałowa
• karabiny skałkowe
• kule armatnie, pociski, bomby, granaty –różnych wymiarów
Dla ekspozycji pomieszczeń żołnierskich:
• prycze żołnierskie
• piece kaflowe 2 szt., z ekspozycją zachowanych reliktów kafli odnalezionych na terenie twierdzy.
• plecak żołnierski z wyposażeniem: mundur, tornister, chlebak, ładownica, manierka,
przedmioty osobiste, monety
• żołd żołnierski.
Makiety:
• makieta rdzenia Twierdzy uzupełniona o brakujące elementy: mosty, platformy działowe, strzelnice.
• makieta Fortu Rogowego– model po testach artyleryjskich z 1896 r. wraz z ekspozycją pocisków.

Prace prowadzone w trakcie działania „Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń”

Zakończono wstawianie stolarki okiennej.
Trwają prace przygotowujące sale ekspozycyjne do przyjęcia eksponatów.

Przygotowanie studni do montażu odrestaurowanego koła czerpakowego

Wytyczenie nowych ścieżek/szlaków zwiedzania twierdzy.

Udostępnione korytarze będą stanowiły część ścieżki edukacyjnej

Odgruzowanie i wyposażenie w komunikację części Lazaretu Bastionu Dolnego oraz prace montażowe zabezpieczeń konstrukcji murów.

Odbiór prac dnia 31 sierpnia 2018 r.

W ramach projektu przeprowadzone zostały prace budowlane polegające na:
– rewaloryzacji i zabezpieczeniu substancji budowlanej obiektu umożliwiające wstęp na niedostępne obecnie budowle fortecy i przedłużenie trasy zwiedzania w sposób umożliwiający obejście całego zewnętrznego pierścienia fortyfikacji okalającej główną budowlę twierdzy – Donjon,
– rewaloryzacji pomieszczeń i instalacji urządzeń ekspozycyjnych pozwalających na prezentacji systemu artylerii fortecznej m.in. zachowanych pocisków i replik dawnych dział i urządzeń do ich obsługi,
– odtworzeniu elementów wyposażenia wnętrz Twierdzy (min. kuchni czarnej, pieca kaflowego, koła czerpakowego studni, podziemnego mostu zwodzonego w poternie kazamaty studziennej),
– budowie toalety dla osób niepełnosprawnych w części recepcyjnej na Bastionie Dolnym oraz przyłącza kanalizacyjnego Twierdzy do komunalnej sieci kanalizacji.
w tym:
– Odtworzenie koła deptakowego obok kazamaty studziennej
– Maszyna jest wykonana zgodnie z XVIII wieczna myślą techniczną
– Pojemność kubłów 78l, waga wraz z wodą 110kg.
– Do uruchomienia maszyny jest potrzebny człowiek o wadze nie mniejszej niż 70kg lub dwoje dzieci
– Cztery gatunki drewna: świerk, dąb, modrzew i osika
– Waga maszyny około 6 ton
– 720 elementów drewnianych
– Wodoszczelna kamera i monitor obrazujący wnętrze studni z pokazem czerpania wody.

Realizacja zadania pn „Działania promocyjne” zakończono dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zrealizowano m.in. :

• Promocja w mediach, kampania billbordowa, kampania internetowa oraz spotkanie z okazji otwarcia nowej trasy.
• Kampania internetowa oparta o ad-words, dedykowana głównym grupom klientów projektu, w tym mieszkańców Dolnego Śląska, osobom zainteresowanym historią, zabytkami, fortyfikacjami, turystyką.
• Film promocyjny.

Skip to content