Szukaj
Close this search box.

Rewaloryzacja Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt pt. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra otrzymał dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
Partner: Fjellugla Kompetanse AS

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada rewaloryzację i zagospodarowanie na cele edukacyjne i turystyczne niedostępnych dzieł obronnych oraz kazamat Twierdzy w Srebrnej Górze – jednego z najcenniejszych obiektów fortyfikacyjnych w Polsce, posiadającego status Pomnika Historii, położonego na obszarze pierwszego w Polsce Fortecznego Parku Kulturowego i należącego do dolnośląskiego „Szlaku Obiektów Dziedzictwa Techniki Przemysłowej”. Realizowany Projekt przyczyni się do zachowania i odnowy walorów krajobrazu kulturowego Srebrnej Góry, wprowadzenia nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych, stanowiących atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu i uczestnictwa w życiu kulturalnym. Wszystkie działania w ramach projektu mają na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej Srebrnej Góry oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacją części zabytkowej Twierdzy Srebrna Góra, historycznego zespołu dzieł fortyfikacyjnych, wyposażonego w budowle murowane, usytuowanego przy ul. Krętej 4 w Srebrnej Górze.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności kulturalnej, m.in.:
  • odtworzenie komunikacji między dziełami obronnymi- restauracja potern, bram i portali, przyczółków i odtworzenie mostów fortecznych na wzór historycznych na odcinku: Rawelin- Fort Rogowy – Esplanada – Bastion Górny – Donjon;
  • roboty budowalno-konserwatorskie – restauracja i adaptacja Bastionu Kawalier- Mediateki Fortecznej;
  • roboty budowalno-konserwatorskie – restauracja i adaptacja Lazaretu Górnego.
 2. Oferta kulturalna i edukacyjna, m.in. liczne wydarzenia kulturalne, skierowane do różnych grup odbiorców.
 3. Szkolenia związane z zakresem projektu, w tym m.in.:
  • 19 szkoleń zawodowych dla obecnych i nowych pracowników Twierdzy w łącznym wymiarze 528 godzin szkoleniowych,
  • 2 wyjazdy studyjne,
  • 36 godzin szkoleń pozazawodowych dla społeczności lokalnej i otoczenia instytucjonalno-biznesowego.
 4. Zarządzanie projektem.
 5. Promocja projektu.
 6. Zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. zakup sprzętu, wyposażenia wystawienniczego oraz zakup sprzętu edukacyjnego- replik historycznych urządzeń użytkowych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 21 862 020,00 PLN

WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 17 774 000,00 PLN
DOFINANSOWANIE: 15 107 899,99 PLN

www.eeagrants.org

www.gov.pl/kultura

Projekt „Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Wsparcie udzielone z programu KULTURA
Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Skip to content