Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego Twierdzy Srebrna Góra

OPIS PROJEKTU

Tytuł projektu: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Podziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs horyzontalny.

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Numer projektu: RPDS.04.03.01-02-0001/19

Wydatki ogółem: 21 017 892,75 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 17 074 746,14 PLN

Wydatki niekwalifikowalne: 3 943 146,61 PLN

Dofinansowanie: 14 275 428,34PLN

Wkład własny w zakresie wydatków kwalifikowalnych: 2 799 317,80 PLN

Okres realizacji projektu: 02.01.2020 r. – 14.06.2023 r.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.03.01-02-0001/19-00 z dnia 29 stycznia 2021 r. zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a Beneficjentem Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu.

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Twierdza Srebrna Góra to zespół zabytkowych dzieł fortyfikacyjnych, największa twierdza górska w Europie, wzniesiona w latach 1765-1777, wpisana do Rejestru Zabytków pod nr A-861, decyzją z 13 kwietnia 1961 r., uzyskała status Pomnika Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Projekt podzielono na zadania:

Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra
Działania promocyjne
Celem projektu jest zachowanie i udostępnienie unikatowego zabytku architektury militarnej –Twierdzy Srebrna Góra. Projekt przyczyni się do zachowania obiektu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń i tworzy przestrzeń dla nowych form działalności kulturalnej. Wnioskodawcą i operatorem jest Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krętej 4,57-215 Srebrna Góra.

Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. W głównej mierze odbiorcami projektu będą mieszkańcy Dolnego Śląska, dla których dedykowany jest program kulturowy. Projekt adresowany jest też dla turystów spoza Dolnego Śląska, którzy dzięki atrakcyjnej ofercie kulturalnej będą postrzegać zabytek jako atrakcyjny pod kątem turystyki kulturowej.

Informacje szczegółowe projektu

Wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności

Wykonawca : EffiCon Sp. z o.o. Sp. k., ul. Awicenny 14, 54-611 Wrocław

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienia polegające na wykonaniu usługi opracowania wniosku o dofinansowanie dotyczącego Twierdzy Srebrna Góra wraz ze Studium Wykonalności   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w priorytecie inwestycyjnym 4.3. Dziedzictwo Kulturowe w ramach naboru projektów pozakonkursowych dla projektu „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Wartość zadania: 16 000,00 złotych netto , 19 680,00 złotych brutto, w tym wartość opracowania studium wykonalności wynosi 14 500,00 zł netto/17 835,00 zł brutto, a wartość opracowania wniosku 1500,00 zł netto/ 1845,00 zł brutto.  Kwota dofinansowania: 11 600, 00 zł

Termin realizacji: od 4 październik 2019-  do 28 styczeń 2021 r. podpisanie umowy na realizację pomiędzy Twierdza Srebrna Góra sp . z o.o. a Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu.

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej

Część I: Wykonawca: Roman Rutkowski Architekci ,ul. Jesienna nr 13B , 53-017 Wrocław

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  dokumentacji technicznej zadania pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra,                                   wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

 1. Projekt wykonawczy robót budowlano-konserwatorskich wraz ze szczegółowym projektem aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac rewaloryzacyjnych dla robót, dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz dysponuje projektem budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. REWALORYZACJA DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI DYDAKTYCZNO-KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOSTĘPNYCH CZĘŚCI POMNIKA HISTORII – TWIERDZY SREBRNA GÓRA, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
 2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zakresu, który nie posiada jeszcze projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowanie merytoryczne dla ekspozycji muzealnej z częścią graficzną tablic, plansz i materiałów edukacyjnych;

Wartość zadania: brutto  211 560,00  zł, w tym kwota: kwota netto wynosi: 172 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). Kwota dofinansowania:  144 084,40 zł

Termin realizacji od 29 września 2020 r.  do 01 marca 2021 r. 

Część II:

Wykonawca AP Projekt sp. z o.o. ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29 . 50-078 Wrocław

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zadania pn.
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla budowy przyłącza wodociągowego na cele bytowo-gospodarcze i  p-poż. dla Twierdzy Srebrna Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą do działki nr 479 obręb Srebrna Góra.

Wartość zadania: brutto 81 180,00   zł, w tym kwota: kwota netto wynosi: 66 000,00 zł. Kwota dofinansowania:  55 288,20 zł

Termin realizacji od 11 lutego 2022 r.  do 11 października  2022 r. 

Zarządzanie projektem

Wykonawca Habitat Prime Sp. z o.o., Al. Niepodległości 118 A lok. 10 , 02-577 Warszawa

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje obowiązki wykonywania czynności zrządzania projektem pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zwanego dalej Projektem, na który Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej 4 – Środowisko i zasoby, działanie 4.3 – Dziedzictwo kulturowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

 • koordynowanie Projektu, nadzór nad jego realizacją zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, wnioskiem aplikacyjnymi i przepisami unijnymi oraz krajowymi w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a w szczególności:

świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczania dofinansowania ze środków zewnętrznych, przygotowywanie wniosków o płatność w systemie SL 2014 z niezbędnymi załącznikami i poprawkami zgłaszanymi przez Instytucję Zarządzającą,  bieżący kontakt i reprezentowanie Zamawiającego wobec Instytucji Zarządzającej, zmiany harmonogramów, podejmowanie wszelkich działań zaradczych
i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą, śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem RP i UE, utrzymywanie stałych kontaktów z Zamawiającym oraz informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, utrzymywanie stałego kontaktu z Instytucją Zarządzającą, przygotowanie korespondencji z Instytucją Zarządzającą w sprawach dotyczących realizacji projektu, opracowanie i zgłaszanie zmian do projektu, przygotowanie ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu.

 • przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego, przygotowanie szacowania wartości zakupów i usług, przygotowanie dokumentacji do zapytań ofertowych oraz wzorów umów zawieranych w trakcie realizacji projektów zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie oraz prawem zamówień publicznych.
 • prawidłową realizację umów zawieranych w trakcie projektu, sprawdzenie zasadności zgłaszanych zmian do umowy, przygotowywanie aneksów do umów, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością procedur zamówień publicznych.

Wartość zadania: brutto 180 810,00  zł, w tym kwota: kwota netto wynosi: 147 000,00 zł. Kwota dofinansowania:  117 600,00 zł

Termin realizacji od 04 czerwca 2020  r.  do 07 czerwca 2023 r. 

Nadzór budowlany

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad wielobranżowymi robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CZĘŚĆ I: Nadzór inwestorski wielobranżowy wraz z nadzorem konserwatorskim i archeologicznym dla zakresu głównego

 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o.  ul. Ogrodowa 15a 58-306 Wałbrzych

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zadania pn.
nadzór inwestorski wielobranżowy wraz z nadzorem konserwatorskim i archeologicznym dla zakresu głównego. Obejmuje czynności związane z kompleksową realizacją inwestycji, tj. pomoc w odpowiedzi na pytania w postepowaniu na wybór wykonawcy robót, przekazania placu budowy, po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do bezusterkowego odbioru końcowego.

Zakres przedsięwzięcia którego dotyczy nadzór inwestorski obejmuje: 

DONJON 1A: KURTYNA PÓŁNOCNA – adaptacja wnętrz (poziomów -1, 0, 1) dawnych izb mieszkalnych Twierdzy na miejsca noclegowe, w tym szatnia, toalety ogólne, toalety w pokojach, recepcja, sala wypoczynkowa, pomieszczenia techniczne;

 DONJON 1A KIESZEŃ PÓŁNOCNA –zabezpieczenie zdegradowanych elewacji kieszeni szklano kubaturą – z konserwacją murów i zachowaniem stanu trwałej ruiny. Wykorzystanie uzyskanej przestrzeni na sale wielofunkcyjne do zajęć manualnych i edukacyjnych, imprez kulturalnych, wystaw i przestrzeni restauracji; 

DONJON 1A WIEŻA DOLNA – adaptacja wnętrz (poziomów -1, 0, 1 na sale wielofunkcyjne, kuchnie wraz z jadalnią, biuro, pomieszczenia techniczne oraz ekspozycje muzealną związaną z turystycznym zagospodarowaniem Donjonu na przełomie XIX i XX w;

 DONJON 1B – KURTYNA ZACHODNIA – adaptacja wnętrz w miejscu dawnych wartowni i izb mieszkalnych na miejsca noclegowe; 

DONJON – DZIDZEDZINIEC ORAZ KORONA – zagospodarowanie terenu, wykonanie                              i odtworzenie nawierzchni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i odwodnień, mała architektura, montaż oświetlenia i zasilania.

Zdjęcie dziedzińca Donjonu

Ogólnie prace w wymienionych częściach Twierdzy obejmą również: remont murów kamiennych w strefie zewnętrznego gzymsu Donjonu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nad pomieszczeniami, odtworzenie wałów obronnych i nasypów ziemnych na koronie Donjonu wraz z utwardzeniem i odwodnieniem nawierzchni, wykonanie barierek wokół wież Donjonu,; we wnętrzach: odgruzowanie, uzupełnienie ubytków ścian i sklepień, wykonanie izolacji na poziomie posadzek, restauracje historycznych kominów, kanałów wentylacji i odwodnienia, konserwacja tynków, odtworzenie drewnianych stropów i klatek schodowych, odtworzenie posadzek, wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty instalacyjne wewnętrzne:  instalacje elektryczne (w tym instalacji: teletechnicznej, p.poż., monitoringu, alarmowej, telefonicznej i sieci komputerowej), instalacja fotowoltaiczna i instalacje sanitarne (wodnokanalizacyjne), elementy związane z ogrzewaniem w tym pompy ciepła, promienniki ciepła, zbiornik zasilające, inst. ogrzewania podłogowego i instalacje grzewczo – wentylacyjne – do restaurowanych i adaptowanych pomieszczeń.

Wartość zadania: 95 866,20 zł brutto zł, w tym kwota: kwota netto wynosi 77 940,00 zł :. Kwota dofinansowania:  62 352, 00 zł

Termin realizacji od 21 czerwca 2021 r.  do 31 maja 2023 r.

CZĘŚĆ II: nadzór inwestorski wielobranżowy wraz z nadzorem archeologicznym dla wykonania przyłączy energetycznego i wodnego.

Wykonawca: CREOPROJECT sp. z o.o. Plac Stanisława Staszica 4a, 50-221 Wrocław

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zadania pn.  nadzór inwestorski wielobranżowy wraz z nadzorem archeologicznym dla wykonania przyłączy energetycznego i wodnego. Obejmuje czynności związane z kompleksową realizacją inwestycji, tj. pomoc w odpowiedzi na pytania w postępowaniu na wybór wykonawcy robót, przekazania placu budowy, po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do bezusterkowego odbioru końcowego. Zakres przedsięwzięcia którego dotyczy nadzór inwestorski obejmuje:  budowa przyłącza energetycznego na odcinku ok. 1400 m wraz z konstrukcją i umieszczeniem trafostacji w Bastionie Miejskim,  budowa przyłącza wodociągowego na odcinku ok. 1300 m wraz z konstrukcją i budową stacji podnoszenia ciśnienia wody.

Wartość zadania: brutto 11 070,00  zł, w tym kwota: kwota netto 9000,00 zł  wynosi:. Kwota dofinansowania: 7200,00  zł

Termin realizacji od 21 czerwca 2021 r. r.  do 31 maja 2023 r.

Opis zadań 

Roboty budowlano- konserwatorskie

Wykonawca : Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych AMC Andrzej Ciszewski, Mników 389, 32-084 Morawica

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienia polegające  na wykonaniu wielobranżowych robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Zakres wielobranżowych robót budowlanych i konserwatorskich obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych robót wielobranżowych, aż do bezusterkowego odbioru końcowego obiektu, w tym: 

 • DONJON 1A: KURTYNA PÓŁNOCNA – adaptacja wnętrz (poziomów -1, 0, 1) dawnych izb mieszkalnych Twierdzy na miejsca noclegowe, w tym szatnia, toalety ogólne, toalety w pokojach, recepcja, sala wypoczynkowa, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne, przestrzeń ekspozycyjna;
 • DONJON 1A KIESZEŃ PÓŁNOCNA – zabezpieczenie zdegradowanych elewacji kieszeni szklano-żelbetową kubaturą – z konserwacją i wzmocnieniem murów zabytkowych, z zachowaniem stanu trwałej ruiny. Adaptacja uzyskanej przestrzeni na sale wielofunkcyjne do zajęć manualnych i edukacyjnych, imprez kulturalnych, wystaw i przestrzeni restauracji;
 • DONJON 1A WIEŻA DOLNA – adaptacja wnętrz (poziomów -1, 0, 1 na sale wielofunkcyjne, kuchnie wraz z jadalnią, biuro, pomieszczenia techniczne oraz ekspozycje muzealną związaną z turystycznym zagospodarowaniem Donjonu na przełomie XIX i XX w;
 • DONJON 1B – KURTYNA ZACHODNIA – adaptacja wnętrz w miejscu dawnych wartowni i izb mieszkalnych na miejsca noclegowe , konserwacja ścian i restauracja posadzki w poternie;
 • DONJON – DZIDZEDZINIEC ORAZ KORONA nad częścią 1A i 1B – zagospodarowanie terenu, wykonanie i odtworzenie nawierzchni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i odwodnień, mała architektura, montaż oświetlenia i przebudowa zasilania.

Ogólnie prace w wymienionych częściach Twierdzy obejmą również: remont murów kamiennych w strefie zewnętrznego gzymsu Donjonu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nad pomieszczeniami, odtworzenie wałów obronnych i nasypów ziemnych na koronie Donjonu wraz z utwardzeniem i odwodnieniem nawierzchni, wykonanie barierek wokół wież Donjonu,; we wnętrzach: odgruzowanie, uzupełnienie ubytków ścian i sklepień, wykonanie izolacji na poziomie posadzek, restauracje historycznych kominów, kanałów wentylacji i odwodnienia, konserwacja  tynków, odtworzenie drewnianych stropów i klatek schodowych, odtworzenie posadzek, wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej.

Roboty instalacyjne:  

 • instalacje elektryczne (w tym instalacji: teletechnicznej, p.poż., monitoringu, alarmowej, telefonicznej, nagłośnienia i sieci komputerowej), instalacja fotowoltaiczna i instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne), elementy związane z ogrzewaniem w tym pompy ciepła, promienniki ciepła, zbiornik zasilające, inst. ogrzewania podłogowego i instalacje grzewczo – wentylacyjne – do restaurowanych i adaptowanych pomieszczeń.

Łączna powierzchnia pomieszczeń przewidziana do adaptacji i konserwacji to ok. 2225 m2.

Wartość zadania: 13 756 550,14  złotych netto ,  16 920 556, 67 złotych brutto Kwota dofinansowania:  11 523 862,05 zł

Zwiększenie dofinansowania zadania z tytułu waloryzacji o dodatkową wartość brutto: 568 654,20 zł,

wartość netto: 462 320,49 zł

Termin realizacji: od 06 września 2021  r. do 16 sierpnia 2023 r.

Widok na Donjon Twierdzy Srebrna Góra latem z lotu ptaka
Skip to content