Szukaj
Close this search box.
Twierdza Srebrna Góra
Szukaj
Close this search box.

Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego Twierdzy Srebrna Góra

OPIS PROJEKTU

Tytuł projektu: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Podziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs horyzontalny.

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Numer projektu: RPDS.04.03.01-02-0001/19

Wydatki ogółem: 26 577 839,80 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 21 136 170,12 PLN

Wydatki niekwalifikowalne: 5 441 669,68 PLN

Dofinansowanie: 17 663 545,65 PLN

Wkład własny w zakresie wydatków kwalifikowalnych:  3 496 635,40 PLN

Okres realizacji projektu: 02.01.2020 r. – 22.12.2023 r.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.03.01-02-0001/19-00 z dnia 29 stycznia 2021 r. zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a Beneficjentem Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu.

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Twierdza Srebrna Góra to zespół zabytkowych dzieł fortyfikacyjnych, największa twierdza górska w Europie, wzniesiona w latach 1765-1777, wpisana do Rejestru Zabytków pod nr A-861, decyzją z 13 kwietnia 1961 r., uzyskała status Pomnika Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Projekt podzielono na zadania:

Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra
Działania promocyjne
Celem projektu jest zachowanie i udostępnienie unikatowego zabytku architektury militarnej –Twierdzy Srebrna Góra. Projekt przyczyni się do zachowania obiektu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń i tworzy przestrzeń dla nowych form działalności kulturalnej. Wnioskodawcą i operatorem jest Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krętej 4,57-215 Srebrna Góra.

Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. W głównej mierze odbiorcami projektu będą mieszkańcy Dolnego Śląska, dla których dedykowany jest program kulturowy. Projekt adresowany jest też dla turystów spoza Dolnego Śląska, którzy dzięki atrakcyjnej ofercie kulturalnej będą postrzegać zabytek jako atrakcyjny pod kątem turystyki kulturowej.

Informacje szczegółowe projektu

Wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności

Wykonawca : EffiCon Sp. z o.o. Sp. k., ul. Awicenny 14, 54-611 Wrocław

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienia polegające na wykonaniu usługi opracowania wniosku o dofinansowanie dotyczącego Twierdzy Srebrna Góra wraz ze Studium Wykonalności   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w priorytecie inwestycyjnym 4.3. Dziedzictwo Kulturowe w ramach naboru projektów pozakonkursowych dla projektu „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Wartość zadania: 16 000,00 złotych netto , 19 680,00 złotych brutto, w tym wartość opracowania studium wykonalności wynosi 14 500,00 zł netto/17 835,00 zł brutto, a wartość opracowania wniosku 1500,00 zł netto/ 1845,00 zł brutto.  Kwota dofinansowania: 11 600, 00 zł

Termin realizacji: od 4 październik 2019-  do 28 styczeń 2021 r. podpisanie umowy na realizację pomiędzy Twierdza Srebrna Góra sp . z o.o. a Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu.

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej

Część I
Wykonawca: Roman Rutkowski Architekci ,ul. Jesienna nr 13B , 53-017 Wrocław

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  dokumentacji technicznej zadania pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

 1. Projekt wykonawczy robót budowlano-konserwatorskich wraz ze szczegółowym projektem aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac rewaloryzacyjnych dla robót, dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz dysponuje projektem budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. REWALORYZACJA DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI DYDAKTYCZNO-KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOSTĘPNYCH CZĘŚCI POMNIKA HISTORII – TWIERDZY SREBRNA GÓRA, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
 2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zakresu, który nie posiada jeszcze projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowanie merytoryczne dla ekspozycji muzealnej z częścią graficzną tablic, plansz i materiałów edukacyjnych;

Wartość zadania: brutto 211 560,00 zł, w tym kwota: kwota netto wynosi: 172 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). Kwota dofinansowania:  144 084,40 zł

Termin realizacji od 29 września 2020 r. do 01 marca 2021 r. 

Część II
Wykonawca AP Projekt sp. z o.o. ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29. 50-078 Wrocław

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zadania pn.
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla budowy przyłącza wodociągowego na cele bytowo-gospodarcze i  p-poż. dla Twierdzy Srebrna Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą do działki nr 479 obręb Srebrna Góra.

Wartość zadania: brutto 81 180,00   zł, w tym kwota: kwota netto wynosi: 66 000,00 zł. Kwota dofinansowania:  55 288,20 zł

Termin realizacji od 11 lutego 2022 r.  do 11 października  2022 r. 

Zarządzanie projektem

Wykonawca Habitat Prime Sp. z o.o., Al. Niepodległości 118 A lok. 10 , 02-577 Warszawa

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje obowiązki wykonywania czynności zrządzania projektem pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zwanego dalej Projektem, na który Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej 4 – Środowisko i zasoby, działanie 4.3 – Dziedzictwo kulturowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

 • koordynowanie Projektu, nadzór nad jego realizacją zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, wnioskiem aplikacyjnymi i przepisami unijnymi oraz krajowymi w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a w szczególności:

świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczania dofinansowania ze środków zewnętrznych, przygotowywanie wniosków o płatność w systemie SL 2014 z niezbędnymi załącznikami i poprawkami zgłaszanymi przez Instytucję Zarządzającą,  bieżący kontakt i reprezentowanie Zamawiającego wobec Instytucji Zarządzającej, zmiany harmonogramów, podejmowanie wszelkich działań zaradczych
i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą, śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem RP i UE, utrzymywanie stałych kontaktów z Zamawiającym oraz informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, utrzymywanie stałego kontaktu z Instytucją Zarządzającą, przygotowanie korespondencji z Instytucją Zarządzającą w sprawach dotyczących realizacji projektu, opracowanie i zgłaszanie zmian do projektu, przygotowanie ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu.

 • przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego, przygotowanie szacowania wartości zakupów i usług, przygotowanie dokumentacji do zapytań ofertowych oraz wzorów umów zawieranych w trakcie realizacji projektów zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie oraz prawem zamówień publicznych.
 • prawidłową realizację umów zawieranych w trakcie projektu, sprawdzenie zasadności zgłaszanych zmian do umowy, przygotowywanie aneksów do umów, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością procedur zamówień publicznych.

Wartość zadania: brutto 180 810,00  zł, w tym kwota: kwota netto wynosi: 147 000,00 zł. Kwota dofinansowania:  117 600,00 zł

Termin realizacji od 04 czerwca 2020  r.  do 15 grudnia 2023 r. 

Nadzór budowlany

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad wielobranżowymi robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CZĘŚĆ I:
Nadzór inwestorski wielobranżowy wraz z nadzorem konserwatorskim i archeologicznym dla zakresu głównego

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 15a 58-306 Wałbrzych

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zadania pn.
nadzór inwestorski wielobranżowy wraz z nadzorem konserwatorskim i archeologicznym dla zakresu głównego. Obejmuje czynności związane z kompleksową realizacją inwestycji, tj. pomoc w odpowiedzi na pytania w postepowaniu na wybór wykonawcy robót, przekazania placu budowy, po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do bezusterkowego odbioru końcowego.

Zakres przedsięwzięcia którego dotyczy nadzór inwestorski obejmuje: 

 • DONJON 1A: KURTYNA PÓŁNOCNA – adaptacja wnętrz (poziomów -1, 0, 1) dawnych izb mieszkalnych Twierdzy na miejsca noclegowe, w tym szatnia, toalety ogólne, toalety w pokojach, recepcja, sala wypoczynkowa, pomieszczenia techniczne;
 • DONJON 1A KIESZEŃ PÓŁNOCNA –zabezpieczenie zdegradowanych elewacji kieszeni szklano kubaturą – z konserwacją murów i zachowaniem stanu trwałej ruiny. Wykorzystanie uzyskanej przestrzeni na sale wielofunkcyjne do zajęć manualnych i edukacyjnych, imprez kulturalnych, wystaw i przestrzeni restauracji; 
 • DONJON 1A WIEŻA DOLNA – adaptacja wnętrz (poziomów -1, 0, 1 na sale wielofunkcyjne, kuchnie wraz z jadalnią, biuro, pomieszczenia techniczne oraz ekspozycje muzealną związaną z turystycznym zagospodarowaniem Donjonu na przełomie XIX i XX w;
 • DONJON 1B – KURTYNA ZACHODNIA – adaptacja wnętrz w miejscu dawnych wartowni i izb mieszkalnych na miejsca noclegowe; 
 • DONJON – DZIDZEDZINIEC ORAZ KORONA – zagospodarowanie terenu, wykonanie i odtworzenie nawierzchni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i odwodnień, mała architektura, montaż oświetlenia i zasilania.
Dziedziniec donjonu Twierdza Srebrna Góra

Ogólnie prace w wymienionych częściach Twierdzy obejmą również: remont murów kamiennych w strefie zewnętrznego gzymsu Donjonu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nad pomieszczeniami, odtworzenie wałów obronnych i nasypów ziemnych na koronie Donjonu wraz z utwardzeniem i odwodnieniem nawierzchni, wykonanie barierek wokół wież Donjonu,; we wnętrzach: odgruzowanie, uzupełnienie ubytków ścian i sklepień, wykonanie izolacji na poziomie posadzek, restauracje historycznych kominów, kanałów wentylacji i odwodnienia, konserwacja tynków, odtworzenie drewnianych stropów i klatek schodowych, odtworzenie posadzek, wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty instalacyjne wewnętrzne:  instalacje elektryczne (w tym instalacji: teletechnicznej, p.poż., monitoringu, alarmowej, telefonicznej i sieci komputerowej), instalacja fotowoltaiczna i instalacje sanitarne (wodnokanalizacyjne), elementy związane z ogrzewaniem w tym pompy ciepła, promienniki ciepła, zbiornik zasilające, inst. ogrzewania podłogowego i instalacje grzewczo – wentylacyjne – do restaurowanych i adaptowanych pomieszczeń.

Wartość zadania: 95 866,20 zł brutto zł, w tym kwota: kwota netto wynosi 77 940,00 zł :. Kwota dofinansowania:  62 352, 00 zł

Termin realizacji od 21 czerwca 2021 r.  do 31 października 2023 r.

CZĘŚĆ II
Nadzór inwestorski wielobranżowy wraz z nadzorem archeologicznym dla wykonania przyłączy energetycznego i wodnego

Wykonawca: CREOPROJECT sp. z o.o. Plac Stanisława Staszica 4a, 50-221 Wrocław

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zadania pn.  nadzór inwestorski wielobranżowy wraz z nadzorem archeologicznym dla wykonania przyłączy energetycznego i wodnego. Obejmuje czynności związane z kompleksową realizacją inwestycji, tj. pomoc w odpowiedzi na pytania w postępowaniu na wybór wykonawcy robót, przekazania placu budowy, po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do bezusterkowego odbioru końcowego. Zakres przedsięwzięcia którego dotyczy nadzór inwestorski obejmuje:  budowa przyłącza energetycznego na odcinku ok. 1400 m wraz z konstrukcją i umieszczeniem trafostacji w Bastionie Miejskim,  budowa przyłącza wodociągowego na odcinku ok. 1300 m wraz z konstrukcją i budową stacji podnoszenia ciśnienia wody.

Wartość zadania: brutto 11 070,00  zł, w tym kwota: kwota netto 9000,00 zł  wynosi:. Kwota dofinansowania: 7200,00  zł

Termin realizacji od 21 czerwca 2021 r. r.  do 30 września 2023 r.

Opis zadań 

Roboty budowlano- konserwatorskie

Wykonawca : Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych AMC Andrzej Ciszewski, Mników 389, 32-084 Morawica

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienia polegające  na wykonaniu wielobranżowych robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Zakres wielobranżowych robót budowlanych i konserwatorskich obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych robót wielobranżowych, aż do bezusterkowego odbioru końcowego obiektu, w tym: 

 • DONJON 1A: KURTYNA PÓŁNOCNA – adaptacja wnętrz (poziomów -1, 0, 1) dawnych izb mieszkalnych Twierdzy na miejsca noclegowe, w tym szatnia, toalety ogólne, toalety w pokojach, recepcja, sala wypoczynkowa, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne, przestrzeń ekspozycyjna;

 • DONJON 1A KIESZEŃ PÓŁNOCNA – zabezpieczenie zdegradowanych elewacji kieszeni szklano-żelbetową kubaturą – z konserwacją i wzmocnieniem murów zabytkowych, z zachowaniem stanu trwałej ruiny. Adaptacja uzyskanej przestrzeni na sale wielofunkcyjne do zajęć manualnych i edukacyjnych, imprez kulturalnych, wystaw i przestrzeni restauracji;

 • DONJON 1A WIEŻA DOLNA – adaptacja wnętrz (poziomów -1, 0, 1 na sale wielofunkcyjne, kuchnie wraz z jadalnią, biuro, pomieszczenia techniczne oraz ekspozycje muzealną związaną z turystycznym zagospodarowaniem Donjonu na przełomie XIX i XX w;

 • DONJON 1B – KURTYNA ZACHODNIA – adaptacja wnętrz w miejscu dawnych wartowni i izb mieszkalnych na miejsca noclegowe , konserwacja ścian i restauracja posadzki w poternie;

 • DONJON – DZIDZEDZINIEC ORAZ KORONA nad częścią 1A i 1B – zagospodarowanie terenu, wykonanie i odtworzenie nawierzchni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i odwodnień, mała architektura, montaż oświetlenia i przebudowa zasilania.

Ogólnie prace w wymienionych częściach Twierdzy obejmą również: remont murów kamiennych w strefie zewnętrznego gzymsu Donjonu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nad pomieszczeniami, odtworzenie wałów obronnych i nasypów ziemnych na koronie Donjonu wraz z utwardzeniem i odwodnieniem nawierzchni, wykonanie barierek wokół wież Donjonu,; we wnętrzach: odgruzowanie, uzupełnienie ubytków ścian i sklepień, wykonanie izolacji na poziomie posadzek, restauracje historycznych kominów, kanałów wentylacji i odwodnienia, konserwacja  tynków, odtworzenie drewnianych stropów i klatek schodowych, odtworzenie posadzek, wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej.

Roboty instalacyjne:  

 • instalacje elektryczne (w tym instalacji: teletechnicznej, p.poż., monitoringu, alarmowej, telefonicznej, nagłośnienia i sieci komputerowej), instalacja fotowoltaiczna i instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne), elementy związane z ogrzewaniem w tym pompy ciepła, promienniki ciepła, zbiornik zasilające, inst. ogrzewania podłogowego i instalacje grzewczo –wentylacyjne do restaurowanych i adaptowanych pomieszczeń.

Łączna powierzchnia pomieszczeń przewidziana do adaptacji i konserwacji to ok. 2225 m2.

Wartość zadania: 15 407 169,42  złotych netto , 18 950 818,37 złotych brutto Kwota dofinansowania:  12 906 585,80 zł.

Zwiększenie dofinansowania zadania z tytułu waloryzacji o dodatkową wartość brutto: 568 654,20 zł,

wartość netto: 462 320,49 zł

Termin realizacji: od 06 września 2021  r. do 30 listopada 2023 r.

Przeszklenie kieszeni w donjonie Twierdza Srebrna Góra
Twierdza Srebrna Góra rewaloryzacja izby żołnierskiej

Roboty instalacyjne zewnętrzne

Wykonawca Konsorcjum:

INSANIT Infra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ludwika Waryńskiego 16, 58-260 Bielawa

Usługi Instalacyjne i Budowlane ” ASVIKA” Agnieszka Skarbek, ul. 11 Listopada 7, 58-200 Dzierżoniów

Zamawiający powierza, a Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Roboty instalacyjne zewnętrzne (budowa przyłącza wodociągowego oraz energetycznego)realizowane w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych zdegradowanych, niedostępnych części pomnika historii – Twierdzy Srebrna Góra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Zakres wielobranżowych robót budowlanych   obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych robót mających na celu zasilenie Twierdzy w energię elektryczną i wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą, aż do bezusterkowego odbioru końcowego obiektu, w tym: 

   • budowa przyłącza wodociągowego na odcinku ok. 1300 m wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, w tym ze zbiornikami wody przeciwpożarowej, zestawem do podnoszenia ciśnienia, zewnętrzną instalacją elektryczną i zagospodarowaniem terenu (dalej jako „przyłącze wodociągowe”).

    • budowa przyłącza kablowego SN 20 kV  na odcinku ok. 1400 m z budową trafostacji  w Bastionie Miejskim w celu zasilenia w energię elektryczną obiektów i urządzeń budowlanych na działce 479 obręb Srebrna Góra (dalej jako „przyłącze energetyczne”).

   Wartość zadania:

   Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: 4 489 500,00 złotych,

   netto: 3 650 000,00 złotych

   w tym:

     • budowa przyłącza wodociągowego na odcinku ok. 1300 m wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, w tym ze zbiornikami wody przeciwpożarowej, zestawem do podnoszenia ciśnienia, zewnętrzną instalacją elektryczną i zagospodarowaniem terenu:  3 308 700,00 złotych brutto;

      • budowa przyłącza kablowego SN 20 kV  na odcinku ok. 1400 m z budową trafostacji w Bastionie Miejskim w celu zasilenia w energię elektryczną obiektów i urządzeń budowlanych na działce 479 obręb Srebrna Góra: 1 180 800,00 złotych brutto;

     Termin realizacji: od  05.04.2023  r. do 30 października 2023 r.

     Zakup sprzętu i wyposażenia

     CZĘŚĆ I
     Zakup sprzętu i wyposażenia, w tym ekspozycja

     Wykonawca : A+V sp. z o.o. , ul. Sucha 2,  50-086 Wrocław

     Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienia polegające  na dostawie, montażu, uruchomieniu wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Projekt ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym lokalnych tradycji i kultury dla przyszłych pokoleń, a także umożliwienie organizacji zajęć i warsztatów kulturalnych w stworzonych i doposażonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia pomieszczeniach i przestrzeni otwartej Donżonu. Zakłada się stworzenie m.in. przestrzeni wystawienniczej, gdzie możliwa będzie ekspozycja muzealna związana z turystycznym zagospodarowaniem Twierdzy i Srebrnej Góry na przełomie XIX i XX w.

     1 A: Wyszczególnienie:

     • Lunety obserwacyjne z montażem

     • Tablice informacyjne

     • Akwarium – ekspozycja szkło zabytkowe z oświetleniem( potłuczone talerze, filiżanki, butelki itp.)-opis na ramach lub w gablotach

     • Akwarium – ułamki przedwojennych kafli piecowych z oświetleniem, opis na ramach lub w gablotach

     • Gablota wystawiennicza :pamiątki turystyczne, wydawnictwa, bilety, z oświetleniem, opis na ramach lub w gablotach

     • Powiększone stare zdjęcia Twierdzy- wydruki kolorowe, jednostronne na matowej folii

     • Mapy turystyczne XIX/XXw. – wydruk kolorowy, jednostronny na podkład z płyty meblowej

     • Wieszak drewniany na kapelusze i stojak na parasole

     • Parasolki damskie i męskie wg wzorów z XIX/XX w.

     • Kapelusze damskie i męskie wg wzorów z XIX/XX w.

     • Szafa na ubrania z opisem

     • Strój- Przełom XIX/XX w. cywilne np. burmistrz, listonosz i inne

     • Tablica pamiątkowa Fritza Reutera-dla elementów znalezionych na terenie Twierdzy Srebrna Góra, wg oryginału, który powinien odszukać w źródłach historycznych Wykonawca

     • Szklane wiszące panele z oryginalnymi widokówkami i powiększeniami, z oświetleniem, opracowaniem i montażem (szklana witryna z okienkami)

     • Monitor LED 65″ z pozyskaniem materiałów i opracowaniem treści z tłumaczeniem. Temat: ekspozycja muzealna związana z turystycznym zagospodarowaniem DONJONU na przełomie XIX i XX w. , prezentacja zachowania i udostępnienia unikatowego zabytku architektury militarnej- Twierdzy Srebrna Góra

     • Ekspozycja elementu szyny Abta- Koleją do Twierdzy

     • Szklany panel z reprodukcjami zdjęć, oświetleniem, opracowaniem i montażem

     • Pozyskanie modelu Twierdzy W. Bleyla lub reprodukcja wraz ze szklaną gablotą i postumentem i oświetleniem,

     • Neon z akcji harcerskiej odtworzenie

     • Muzyczny totem (odtwarzacz, głośnik i panel sterujący)- Harcerze w Srebrnej Górze

      

     Ekspozycja modułowa nt. dziejów turystyki fortecznej w Srebrnej Górze ma prezentować ważniejsze etapy i wątki z dziejów turystycznego zagospodarowania oraz promocji twierdzy srebrnogórskiej. Ma zadanie dopełniać ekspozycję nt. militarnej przeszłości warowni, zwracając uwagę na marginalne początkowe, a z czasem wiodące funkcje turystyczne twierdzy. Walorem projektu będzie powiązanie historii lokalnej ze zjawiskami kulturowymi i modnymi elementami tzw. życia codziennego. EKSPOZYCJA STAŁA – HISTORII TURYSTYKI FORTECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE. Moduły ekspozycji zostaną umieszczone w adaptowanych częściach Donjonu tj. salach Wieży Dolnej, kieszeni, dziedzińcu, poterny górnej i korony. Ekspozycja została podzielona na następujące tematy:

     1. Twierdza srebrnogórska oczami podróżników (XVIII–XIX w.)

     2. Restauracja na Donjonie

     3. Turystyka srebrnogórska przed stu laty

     4. Fritz Reuter

     5. Pocztówki, zdjęcia i filmy – dawna Srebrna

     6. Kolej Sowiogórska – „prawie jak w Tatrach”

     7. Festyn forteczny – 150 lecie twierdzy

     8. Model twierdzy

      9. Harcerze w Srebrnej Górze

     1B Wyszczególnienie:

     • ekran do rzutnika, uniwersalny do zajęć i prezentacji

     • ekran duży główny do modelu 3D i mappingu

     • rzutniki

     • komputery

     • głośniki, mikrofony, mikser/ wzmacniacz, osprzęt muzyczny

     • oświetlenie i podesty sceniczne

     • drukarka, telefony

     • wykrywacze metali, kaski, czołówki, łopaty

     • flipcharty

     • pufy edukacyjne- zbuduj fortyfikację

     • drewniane klocki edukacyjne

     • regały porządkowe

     • karabiny drewniane

     • historyczne stroje dziewczęce i chłopięce ( markietanki, żołnierze)

     • Pruska armata 3f  (model 1:1 z drewna)- puzzle 3D do składania przez grupę,

     • Sprzęt do zajęć terenowych – kompasy, mapy, krzesiwa

     • Edukacyjny animowany/graficzny model 3D przedstawiający rekonstrukcję Twierdzy Srebrna Góra w czasie militarnego funkcjonowania obiektu na bazie planów archiwalnych, map geodezyjnych, oraz oryginalnych archiwalnych rysunków projektowych poszczególnych budynków i dzieł obronnych

     • Iluminacja architektoniczna , mobilna do oświetlenia wybranych części twierdzy wewnętrznych i na zewnętrznych

     Wartość zadania:  727 999,89  złotych netto ,  895 439, 86 złotych brutto

     Termin realizacji: od  27 lutego 2023  r. do 30 październik 2023 r.

     Drewniana makieta Twierdzy Srebrna Góra
     Historyczne Stroje twierdza Srebrna Góra
     Sala zabaw i podświetlany krzyż harcerski Twierdza Srebrna Góra

     CZĘŚĆ II
     Zakup wyposażenia kuchni

     Wykonawca : Artur Michałowski Art. System, 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 E

     Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienia polegające  na dostawie, montażu, uruchomieniu wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Przedmiotem zadania jest zakup urządzeń dla funkcji gastronomicznej obsługującej turystów, gości i pracowników obiektu w zakresie całodziennego żywienia. Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym, produkcyjnym i socjalnym stanowi wydzielony funkcjonalnie zespół pomieszczeń z niezależnym wejściem zewnętrznym dla dostaw oraz pracowników. Zakładana produkcja to około 100 porcji posiłków (26 miejsc x 4-krotna rotacja), spożywane będą w sali jadalnej. Wydawanie posiłków odbywa się poprzez okno podawcze z kuchni do baru, odbiór zależnie od przyjętej organizacji – może być samoobsługa, obsługa kelnerska lub obsługa mieszana, tj. do stolików podawana jest zupa w wazach, drugie dania na półmiskach. Przy wydawaniu śniadań i kolacji może być zastosowany system samoobsługowy typu stół szwedzki.

           Wyszczególnienie:

       

       • zabudowa barowa

       • zmywarka do szkła

       • kostkarka

       • zamrażarka barowa

       • ekspres do kawy

       • chłodziarka na napoje

       • młynek do kawy

       • stół chłodniczy barowy

       • krajalnica

       • stoły ze stali nierdzewnej

       • regały, szafki, szafy

       • zmywarki

       • okapy

       • mikser uniwersalny, wilk do mięsa, pakowarka próżniowa, szatkownica do warzyw, frytkownica

       • kuchnia indukcyjna, płyta grillowa

       • schładzarko- zamrażarka, szafa mroźnicza

      Wartość zadania:  609 663,00  złotych netto , 749 885,49 złotych brutto

      Termin realizacji: od  27 lutego 2023  r. do 13 października 2023 r.

      Wyposażenie kuchni Twierdza Srebrna Góra
      Bar Hostel Twierdza Srebrna Góra

      CZĘŚĆ III
      Zakup sprzętu i wyposażenia pokoi, łazienek, pomieszczeń ogólnodostępnych

      Wykonawca :

      w&w design Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice

      Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienia polegające  na dostawie, montażu, uruchomieniu wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.     Wykonywane meble – na wymiar dostosowane do istniejących pomieszczeń i urządzeń. Materiał z którego będą wykonane meble zaimpregnowane i posiadające parametry zapewniające trwałość, zabezpieczenie przed pleśnią, odpornością na wilgoć, deformacje z uwagi na umiejscowienie w pomieszczeniach historycznych, z podwyższoną wilgotnością. Cała zastawa i sprzęt pochodząca z jednej kolekcji dobranej w uzgodnieniu z Zamawiającym, dostosowanej do wnętrza, meble – jeden kolor i styl, klimatycznie wpasowujące się w zabytkową przestrzeń obiektu.

       Wyszczególnienie m.in:

      • krzesła konferencyjne, do warsztatów
      • biurka, stoły warsztatowe
      • bemary
      • zastawa stołowa
      • warniki
      • łóżka z materacami
      • szafki nocne
      • stoły i krzesła
      • kanapy, fotele
      • stoły jadalniane
      • lada recepcja i lada barowa
      • szafy wnękowe
      • suszarki do rąk
      • wyposażenie łazienek
      • witryna chłodnicza
      • pościel, koce

      Wartość zadania:  720 206,00  złotych netto , 885 853,38  złotych brutto

      Termin realizacji: od  05  kwietnia 2023  r. do 30 października 2023 r.,

      Twierdza Srebrna Góra hostel hol wejściowy
      Twierdza Srebrna Góra Hostel wyposażenie pokoju
      Sala jadalni Hostel Twierdza Srebrna Góra
      Skip to content