Twierdza Srebrna Góra

Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

OPIS PROJEKTU

Tytuł projektu: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Podziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs horyzontalny.

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Numer projektu: RPDS.04.03.01-02-0001/19

Wydatki ogółem: 21 017 892,75 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 17 074 746,14 PLN

Wydatki niekwalifikowalne: 3 943 146,61 PLN

Dofinansowanie: 14 275 428,34PLN

Wkład własny w zakresie wydatków kwalifikowalnych: 2 799 317,80 PLN

Okres realizacji projektu: 02.01.2020 r. – 14.06.2023 r.

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.03.01-02-0001/19-00 z dnia 29 stycznia 2021 r. zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a Beneficjentem Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu.

 

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Twierdza Srebrna Góra to zespół zabytkowych dzieł fortyfikacyjnych, największa twierdza górska w Europie, wzniesiona w latach 1765-1777, wpisana do Rejestru Zabytków pod nr A-861, decyzją z 13 kwietnia 1961 r., uzyskała status Pomnika Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Projekt podzielono na zadania:

Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra
Działania promocyjne
Celem projektu jest zachowanie i udostępnienie unikatowego zabytku architektury militarnej –Twierdzy Srebrna Góra. Projekt przyczyni się do zachowania obiektu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń i tworzy przestrzeń dla nowych form działalności kulturalnej. Wnioskodawcą i operatorem jest Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krętej 4,57-215 Srebrna Góra.

Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. W głównej mierze odbiorcami projektu będą mieszkańcy Dolnego Śląska, dla których dedykowany jest program kulturowy. Projekt adresowany jest też dla turystów spoza Dolnego Śląska, którzy dzięki atrakcyjnej ofercie kulturalnej będą postrzegać zabytek jako atrakcyjny pod kątem turystyki kulturowej

Skip to content